fredag 26. september 2014

باز هم دروغ و تحریف توسط رسانه‌‌های مجاهدین خلق به شیوه صدا و سیمای خامنه‌ای

رسانه‌‌های مجاهدین خلق اخبار مربوط به اعتراضات حامیان جنبش سبز و تعداد حامیان خود در خیابان‌های نیویورک را تحریف کردند. مجاهدین خلق از یک سو نام و تصاویر رهبران جنبش سبز[۱] که عکسهای آنان توسط تعدادی از هموطنان سبز برافراشته شده بود را سانسور کردند  [۲] و از سوی دیگر تعداد حامیان خود در خیابان‌های نیویورک را که توسط رسانه‌‌های مستقل چند صد نفر اعلام شده بود [۳] را "هزاران نفر" اعلام کردند [۴]. اینگونه خبررسانی سرشار از تحریف و دروغ بیشتر شبیه عملکرد صدا و سیمای خامنه‌ای و کیهان حسین شریعتمداری است و با شعار‌ها و ادعاهای "آزادی خواهانه" و "دموکراسی طلبانه" مجاهدین خلق شدیدا در تضاد است.