lørdag 26. mars 2016

عکسی‌ که به دروغ به گرسنگی کودکان در ایران نسبت داده میشود



عکسی‌ در فضای مجازی به عنوان تصویر کودک ایرانی‌ در سیستان که از شدت گرسنگی و سؤ تغذیه در حال مرگ است  دست به دست میشود. (از جمله در اینجا  [۱] )
این در حالی‌ است که عکس مربوط به سال ۲۰۱۴ و وضعیت وخیم بخش‌هایی‌ از یمن است. [۲]


[۱]  

https://www.balatarin.com/permlink/2016/3/26/4137057   

[۲]                                                                                                       http://www.yemeress.com/alain/12410