lørdag 26. mars 2016

عکسی‌ که به دروغ به گرسنگی کودکان در ایران نسبت داده میشودعکسی‌ در فضای مجازی به عنوان تصویر کودک ایرانی‌ در سیستان که از شدت گرسنگی و سؤ تغذیه در حال مرگ است  دست به دست میشود. (از جمله در اینجا  [۱] )
این در حالی‌ است که عکس مربوط به سال ۲۰۱۴ و وضعیت وخیم بخش‌هایی‌ از یمن است. [۲]


[۱]  

https://www.balatarin.com/permlink/2016/3/26/4137057   

[۲]                                                                                                       http://www.yemeress.com/alain/12410