tirsdag 17. april 2012

ابوالفضل قدیانی، " شرف اصلاحطلبان "


هموطنان مبارز متعددی در طول سال‌های اخیر با از خود گذشتگی و شجاعت کم نظیری در برابر دیکتاتوری " ولایت فقیه " و شخص علی‌ خامنه‌ای قد الم کرده اند. از استاد سعیدی سیرجانی گرفته، که با نوشتن نامه اعتراضی به خامنه‌ای جان خود را فدای ملت ایران کرد، تا قاسم شعله سعدی و احمد زیدآبادی و احمد قابل و محمد نوریزاد. در این میان برای تاکید بر شجاعت و بزرگواری برخی‌ از این عزیزان، القابی مانند " شرف آل قلم " (زیدآبادی عزیز) مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا زندانی سیاسی ۶۷ ساله، ابوالفضل قدیانی، که برای عمل قلب در مرخصی به سر میبرد، در مصاحبه‌ای با سایت کلمه، برای چندین بار در کمال شجاعت و آزادگی، مقام " ولایت مطلقه فقیه " و " نایب امام زمان " را مورد خطاب مستقیم قرار داده است، و شخص علی‌ خامنه‌ای را به درستی‌ مسئول اصلی‌ فجایع اتفاق افتاده در کشور مان معرفی‌ کرده است. [۱] این در حالیست که وی بر خلاف برخی‌ از ما، از داخل کشور و به صورت کاملا علنی این چنین خامنه‌ای را با آن همه نیروهای مخوف و جنایتکار امنیتی تحت فرمانش به چالش می‌کشد. ابوالفضل قدیانی همانند مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان زاده،  محسن امین زاده، محسن میردامادی، محمد داوری، مهدی محمودیان و چندین و چند زندانی سیاسی اصلاح‌طلب دیگر، نمونه‌های بارزی از ایستادگی و از خودگذشتگی طیف اصلاح‌طلب مخالف دیکتاتوری حاکم هستند. شاید منصفانه این باشد که اگر باز هم شخص یا اشخاصی‌ از طیف اصلاح‌طلب، خطائی مرتکب شدند، قبل از حمله به " همه اصلاح‌طلبان "، اسامی و چهره‌های اصلاح‌طلبان زندانی را به خاطر داشته باشیم، به ویژه ابوالفضل قدیانی، " شرف اصلاحطلبان ".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.