mandag 9. juli 2012

پدوفیل‌ها بیمار هستند، ، کسانی‌ که این چنین افراد مریضی را پست و مقام میدهند باید دادگاهی شوند

 استقبال از حکمت الله قربانی دیپلمات پدوفیل و کودک آزار در فرودگاه تهران

جمهوری اسلامی از فردای تسلط پیدا کردن بر امور کشور، سیاست تسویه و حذفی خود را آغاز کرد.  برکنار کردن " عوامل طاغوتی " و " غیر مکتبی‌ " (در واقع هموطنان آزاده و تحصیل کرده و کاردانی که حاضر به چاپلوسی و نوکری برای حکومت نبودند) و جایگزین کردن آنان با افراد " مکتبی‌ " و خود فروخته‌ای که در بسیاری موارد علم و تخصص و تجربه کافی‌ را دارا نبودند از همان اوائل حکومت خمینی با شعار " اسلامی کردن جامعه " آغاز شد. روندی که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شدت گرفت و چه در دانشگاه‌ها و چه در مجلس و حتا باشگاه‌های ورزشی شاهد حضور بیش از پیش بسیجیان و پاسداران خود فروخته و  در بسیاری موارد بی‌ سواد و فاسدی بوده و هستیم. وزارت خارجه هم مانند بسیاری دیگر از بخش‌های حکومتی و مدیریتی کشور از تسویه‌ها و " پاکسازی ها" مصون نماند و به فاجعه‌ای تبدیل شده است که امروز شاهد آن هستیم. همان وزارت خارجه‌ای که بارها و بارها امکانات لجیستیک برای آدمکشان حکومتی فراهم کرد تا هموطنان آزاده ما از جمله دکتر بختیار، دکتر برومند، دکتر شرفکندی، شادروان فرخزاد و و و... را به قتل برسانند
.
 همان وزارت خارجه‌ای که یکی‌ از مامورانش روز روشن در استخری در برزیل کودکان معصوم و بی‌ دفاع را مورد آزار جنسی‌ قرار داد و با استفاده از " مصونیت دیپلماتیک " به دامان حکومت خامنه‌ای گریخت.  در جدیدترین اخبار، سخن از آزار جنسی‌ کودکی در آلمان توسط یکی‌ دیگر از ماموران " دولت امام زمان " و منصوب شخص خامنه‌ای میرود. باید پرسید آیا این فجایع و لطمه خوردن به حیثیت نام ایران و ایرانی‌ در جهان چیزی جز نتیجه سو مدیریت منصوب کنندگان این افراد یعنی‌ شخص علی‌ خامنه‌ای و حکومت و دولت تحت امر اوست؟ نه، چرا که قدرت مطلقه (ولایت مطلقه فقیه !)، مسئولیت مطلق و بی‌ چون و چرا را هم به همراه دارد. افرادی که کودکان را مورد آزار جنسی‌ قرار میدهند، مریض هستند و باید در آسایشگاه‌های دربسته نگهداری شوند، اما کسانی‌ که برای حفظ قدرت و منافع خود، این چنین افراد مریضی را نه تنها مقام میدهند بلکه بعد از بازگشت به کشور به جای دادگاهی شدن، مورد استقبال هم قرار میدهند، باید دادگاهی شوند 
!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.